Naše společnost splňuje podmínky zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti § 81 a může sama poskytovat náhradní plnění ve smyslu výše uvedeného zákona.

Podmínky poskytování náhradního plnění

Od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost novela  zákona č. 435/2004 Sb o zaměstnanosti.  Novela zásadním způsobem mění podmínky poskytování náhradního plnění. Stanovuje maximálně možný finanční limit poskytnutého náhradního plnění pro společnost jenž poskytuje náhradní plnění.  Zároveň stanovuje povinnost vést zvláštní evidenci o poskytnutém náhradním plnění a tuto evidenci předkládat kontrolním orgánům.

V návaznosti na tyto úpravy změnila naše společnost postup při poskytování náhradního plnění. Abychom Vám mohli garantovat dodržení výše uvedených zákonných podmínek při poskytování náhradního plnění je nutné nejprve s každým odběratelem uzavřít dohodu o poskytování náhradního plnění.

Chcete-li dodat zboží v režimu náhradního plnění kontaktujte nás prosím za účelem uzavření dohody.

Děkujeme za pochopení.


Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní:

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty.

Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 774 153 954

Kontakt na naši zákaznickou linku